Nagoya JRTower, Canon EOS 1DMkIICSigma 15mm Diagonal Fisheye